ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ( 11-10-2562 )
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) นำโดย ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 อาคารแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทำแฟ้มประจำตัวผู้เรียน ( 11-10-2562 )
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทำแฟ้มประจำตัวผู้เรียน กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการออม การบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน เรียนรู้การใช้เงินที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการจัดทำแฟ้มผู้เรียนเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง นำโดย ดร.เสนาะ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มสีเขียวให้สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 10 ( 11-10-2562 )
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเพิ่มสีเขียวให้สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันรัชกาลที่ 10 กิจกรรมในโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) กองทุนนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) นำโดย ดร.เสนาะ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หน้าลานหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) ( 11-10-2562 )
นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) เป็นตัวแทนมอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) จำนวน 47 ทุน แยกเป็น สาขาสัตวศาสตร์และประมง 26 ทุน สาขาอุตสาหกรรม 12 ทุน สาขาพืชศาสตร์ 9 ทุน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 7500 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 24 เดือน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเปิดบ้านสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและเซ็นต์สัญญาเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ( 11-10-2562 )
กิจกรรมเปิดบ้านสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและเซ็นต์สัญญาเข้ารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 2 ปี (ปวส/อนุปริญญา) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จำนวน 47 คน ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์และประมง 26 คน อุตสาหกรรม 12 คน และ พืชศาสตร์ 9 คน เมื่อวันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิตประจำปีการศึกษา 2562 ( 30-09-2562 )
"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 ได้แก่ รองผู้อำนวยการ รัศมี มณีศักดิ์ ครูประเสริฐ ต่ออภิชาตตระกูล ครูบุญเลิศ วิเศษ ครูสุพร ไชยองค์การ ครูพิมประไพ สุกใส ครูนันทวัน อุ่นใจละ นายเสถียร อินทร์วงค์ และนายสุนทร ปัญญามูล ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ( 30-09-2562 )
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เดินทางมาเยือน วิทยายาลัยฯ และได้ร่วมกิจกรรมรวมใจปลูกป่าในสถานศึกษา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดูภาพกิจกรรม..

รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยเชียงใหม่ จำนวน 985 คน รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2000 ต้น "โครงการปลูกจิตสำนึกการปลูกป่าและดูแลทรัพยากรป่าไม้" ณ บริเวณสวนป่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ( 28-06-2562 )
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายจุมพล จรรยาศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ( 18-06-2562 )
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์เข้าร่วมงาน สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38   >> | Last