ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ( 02-06-2565 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ภายใต้หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ( 22-05-2565 )
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 18-19พฤษภาคม 2565 และระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ( 22-05-2565 )
ด้วยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักติดตามฯและศึกษาธิการภาค 15 ( 07-04-2565 )
วันที่ 6 เมษายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ขอยินดีต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาและนายชาตรี ม่วงสว่าง (ศึกษาธิการภาค 15) พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ กับรองผู้อำนวยการ นายดิถี วงศ์สวาสดิ์ และนางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ( 13-04-2565 )
งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอานาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2564 ดูภาพกิจกรรม..

การเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 16-12-2564 )
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการก​ารอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ พร้อมคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในการของบประมาณ​สร้างหอพักนักเรียน โครงการปฏิรูป​การศึกษา​เกษตร​เพื่อชีวิต และในฐานะเจ้าภาพจัดงาน อกท.ระดับภาคภาคเหนือ ครั่งที่ 42 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย ( 03-12-2564 )
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ( 03-12-2564 )
วันที่ 30 พฤษจิกายน 2564 - 1 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุมพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ดูภาพกิจกรรม..

การรับวัคซีน Pfizer เข็มแรก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส.1-2 ( 20-10-2564 )
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ปวส.1-2 จำนวน 223 คน และ ปวช. 1-3 ตกค้าง จำนวน 13 คน เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มแรก โดยมีนักศึกษาที่ผู้ปกรองยินยอมและ แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน หอประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

น้อมรำลึกพระมหากรุราธิคุณ รัชกาลที่ 9 ( 14-10-2564 )
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิื เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี "น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ในการนี้ ประธานในพิธีได้วางพวงมาลา และกล่ามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป้นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44   >> | Last