ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ( 15-09-2564 )
ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. นำโดย นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนได้ร่วมปล่อยปลานิลลงบ่อปลาแผนกวิชาประมง และได้มอบพันธุ์ปลานิลให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 9,999 ตัว ตามโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) "ปลานิลสินในน้ำ" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิลให้กับประชาชน ผู้แทนชุมชน กรมปกครองหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 19 หน่วยงาน ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวได้ร่วมพิธีเปิดจากส่วนกลาง โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา โดยมร ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 47 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์และศึกษาดูงาน ( 29-08-2564 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 7, 14 และ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้มอบหมาย ให้นายดิถี วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาแกนนำ จำนวน 50 คน และคุณครู จำนวน 10 คน ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวิทย์ บัวทอง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ ครูจีรนันต์ มูลสม จากแผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet ดูภาพกิจกรรม..

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกปฏิบัติการ สอน.1 ( 29-08-2564 )
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วษท. เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกปฏิบัติการ ขนาด 4,000 ตร.ม. สอน.1 มีวิทยาลัยในสังกัด 7 แห่ง อาคารฝึกปฏิบัติการ ขนาด 4,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (เขตพื้นที่สันป่าตอง) ในการนี้ นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เยี่ยมชมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ( 29-08-2564 )
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายดิถี วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เยี่ยมชมโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้าง ให้ข้าราชการตำรวจ มีความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของทางราชการ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ณ อาคารแฟลตที่พัก หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกข้าวภายใต้การนิเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 24-08-2564 )
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ประธานในพิธีถอนกล้าและปลูกข้าว ตามโครงการปลูกข้าวภายใต้การนิเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ( 25-07-2564 )
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. รวมถึงการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผ่านระบบ video conference ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ส ( 27-07-2564 )
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติมพ.ศ 2564) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัตก้าวหน้า โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2564 ( 18-01-2554 )
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนนำเทียนพรรษาไปถวายวัดจำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. วัดทุ่งเสี้ยว 2. วัดศรีปันเงิน 3. วัดปวงสนุก 4. วัดแสงสว่าง 5. วัดท้องฝาย ดูภาพกิจกรรม..

มอบผักปลอดสารพิษ ( 18-01-2554 )
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มอบผักปลอดสารพิษ ให้ชุมชนบ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้านเป็นผู้รับมอบ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ( 18-01-2554 )
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ได้จัดทำ "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" บริเวณด้านหน้าที่พักแฟลตตำรวจ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีผักสวนครัวในบริเวณบ้าน เพื่อให้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค หากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีก ซึ่งเป็นไปตามโครงการในพระราชดำริสมเด้จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ พื้นที่จัดทำโครงการอยู่ใกล้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง อันจะเป็นการต่อยอดขยายโครงการพัฒนาไปยังชุมชนได้เป้นรูปธรรมยิ่งขึ้น สถานีตำรวจจึงใคร่ขอรับการสนับสนุน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำโรงเรือนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ (ปลาดุก, กบ, ไก่) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตาม "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   >> | Last