ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ( 19-06-2561 )
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายเจริญ เชื้อเมืองพานเป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( 23-05-2561 )
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)และศิษย์เก่ารุ่น1,2,3 ขอพรรดนำ้ดำหัวคณาจารย์และให้โอวาทนศ.ใหม่ รุ่น5 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ( 22-05-2561 )
งานกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ( 22-05-2561 )
งานแนะแนว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดย นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ประธารในพิธี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมิวยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการเรียน การปฎิบัติ และกฏระเบียบต่างๆ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ( 15-05-2561 )
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

การจัดการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู ( 20-03-2561 )
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ด้วยงานวิจัยและพัฒนาฯวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนานักวิจัยอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( 09-02-2561 )
จบลงอย่างยิ่งใหญ่กับผลงานอันยอดเยี่ยม กับงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ดูภาพกิจกรรม..

สถานศึกษาประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ( 08-02-2561 )
เมื่อวันที่ 7/2/2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยม National Cishan Agricultural and Industrial Vocational Senior High School, Taiwan R.O.C ประเทศไต้หวัน ได้เข้าศึกษาดูงานในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละประเทศ ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ( 30-01-2561 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตความรับผิดของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 26-01-2561 )
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมรับเสด็จสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35   >> | Last