ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ( 30-07-2561 )
พิธีถวายราชสดุดี ถวายสักการะและถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ( 22-07-2561 )
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อซ่อมแซม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการในเขตรับผิดชอบ ตามสถานที่ตั้งศูนย์ Fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ( 16-07-2561 )
อกท.หน่วยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ Fix it center ประจำปี 2561 ( 13-07-2561 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ออกบริการประชาชนในโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ ซึ่งได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านกลาง และศูนย์เทศบาลตำบลยุหว่า ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ( 19-06-2561 )
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายเจริญ เชื้อเมืองพานเป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ( 23-05-2561 )
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเนื่อง)และศิษย์เก่ารุ่น1,2,3 ขอพรรดนำ้ดำหัวคณาจารย์และให้โอวาทนศ.ใหม่ รุ่น5 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ( 22-05-2561 )
งานกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมให้นักศึกษาในระดับชั้น ปวส.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ( 22-05-2561 )
งานแนะแนว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำโดย นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ประธารในพิธี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมิวยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการเรียน การปฎิบัติ และกฏระเบียบต่างๆ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ( 15-05-2561 )
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

การจัดการอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู ( 20-03-2561 )
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ด้วยงานวิจัยและพัฒนาฯวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนานักวิจัยอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครู ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35   >> | Last