ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ 7/2556 ( 06-09-2556 )

การอบรม เรื่อง การใส่สารลำไยนอกฤดูกาล ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2556 ณ บ้านแปลง 8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่