ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของ วษท.เชียงใหม่ 2561 ( 15-10-2561 )

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมาย