ภาพกิจกรรม
อาจาริยา มุฑิตาจิต 27 ก.ย. 61 ( 15-10-2561 )

ภาพบรรยากาศงานเกษียรอายุราชการ ในงานอาจาริยา มุฑิตาจิต 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่