ภาพกิจกรรม
ประชุม Online Meeting กับ Korea Research for Vocational Education & Training (KRIVET) ( 17-06-2563 )

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 - 11.30 น. ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์กรรมการรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของวิทยาลัยฯ เข้าประชุม Online Meeting กับ Korea Research for Vocational Education & Training (KRIVET) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีวิทยาลัยฝั่งของประเทศไทยเข้าร่วมดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาเทคโนโลยีความงาม 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับเกาหลี โดยที่ วิทยาัลยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Cheongju Agricultural High School ในด้านสาขาเทคโนโลยีการเกษตร