ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศน์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ( 26-06-2563 )

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการปฐมนิทเทศน์นักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 รอบ และจัดพื้นที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันเชื่อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ของ ศคบ. อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมี ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563