ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 ( 27-06-2563 )

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแก่ทีมงานกิจกรรม และ นักเรียนใหม่ การดำเนินงานมีการตั้งคณะกรรมการในการคัดกรองและวัดอุณภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด