ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 ( 28-06-2563 )

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทแก่ทีมงานกิจกรรม และ นักเรียนใหม่ การดำเนินงานมีการตั้งคณะกรรมการในการคัดกรองและวัดอุณภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด