ภาพกิจกรรม
การตรวจรับรองรายงานการประเมินตนเอง มาตรการป้องกัน Covid-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ( 29-06-2563 )

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเตรียมมาตรการป้องกัน Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563