ภาพกิจกรรม
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ส ( 27-07-2564 )

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติมพ.ศ 2564) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัตก้าวหน้า โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุม ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom