ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ( 25-07-2564 )

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. รวมถึงการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผ่านระบบ video conference