ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูและการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 27-06-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึง เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมครั้งที่3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ดูภาพกิจกรรม..

การปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช.๑ และปวส.๑ และการประชุมผู้ปกครอง ( 12-05-2559 )
วันที่ ๑๒ และ ๑๖ พฟษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัด การปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช.๑ และปวส.๑ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานและกล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองในครั้งนี้ ณ อาคารโรงประชุม วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประเพณีรดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการและผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 21-04-2559 )
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ทางคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นำโดยรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่าย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 ณ ลานไทร หน้าตึกอำนวยการวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ( 08-04-2559 )
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อการจัดการที่เหมาะสมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ อาคารอาษากิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฎิบัตการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา" ( 30-03-2559 )
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา" ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการเรียนการสอน ณ ประเทศไต้หวัน ( 30-03-2559 )
คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูจำนวน 9 ราย เดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4เมษายน 2559 ณ ไต้หวัน โดยโรงเรียนมัธยมอาชีวะเกษตรแห่งชาติเจียตง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา ชึ่งทางโรงเรียนมัธยมอาชีวะฯ ดังกล่าว ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการครู ที่เดินทางกันอย่างอบอุ่น ดูภาพกิจกรรม..

มอบตัวยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 24-03-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อเข้ามอบตัวยืนยันการเป็นนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม 2559 ณ. ลานไทร ของวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อทั้งในระดับ ปวช. และปวส เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ( 21-03-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือทวิศึกษา ( 07-03-2559 )
พิธีลงนามความร่วมมือทวิศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร วัน จันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี ๒๕๕๘ ( 07-03-2559 )
ผู้อำนวยการฯ ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   >> | Last