ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Excellent Model School Roadshow And Open House ( 15-12-2559 )
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Excellent Model School Roadshow And Open House โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ ในวันที่ 9พ.ย. เวลา09.09 น. ( 09-11-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนาย ธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมกับรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรม“999,999คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จะจัด คือ ให้นักเรียน นักศึกษา มาปฏิญาณตน อาชีวะสมานฉันท์ พร้อมกันในวันที่ 9พ.ย. เวลา09.09 น.โดยสถานศึกษา ได้ปฏิญาณตนพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว ที่โรงประชุมกลางของวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 19-10-2559 )
วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมถวายความอาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และลงนามถวายความอาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดูภาพกิจกรรม..

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ( 19-10-2559 )
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดโต๊ะลงทะเบียน ณ ลานไทร หน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

คณะครูและพระภิกษุเยี่ยมชมและดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 06-09-2559 )
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือขอเยี่ยมชมดูงานโครงการชีววิถีฯ ของวิทยาลัยและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยการนี้มี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายและครูผู้ดำเนินโครงการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมอธิบายองค์ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ กับคณะครูและพระภิกษุ ณ ศูนย์การดำเนินงานโครงการชีวิถีฯ ของวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครูและการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 27-06-2559 )
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมี นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึง เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมครั้งที่3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียน ดูภาพกิจกรรม..

การปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช.๑ และปวส.๑ และการประชุมผู้ปกครอง ( 12-05-2559 )
วันที่ ๑๒ และ ๑๖ พฟษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัด การปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช.๑ และปวส.๑ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานและกล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองในครั้งนี้ ณ อาคารโรงประชุม วิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประเพณีรดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการและผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ( 21-04-2559 )
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ทางคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ นำโดยรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่าย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 ณ ลานไทร หน้าตึกอำนวยการวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ( 08-04-2559 )
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อการจัดการที่เหมาะสมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ อาคารอาษากิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฎิบัตการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา" ( 30-03-2559 )
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตร "ลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษา" ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   >> | Last