ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ( 15-10-2557 )
การฝึกอบรมการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - based Learning,RBL ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ( 13-10-2557 )
ผอ.กอบกิจ พานอ่อง และชาวเกษตรสันป่าตองได้ให้การเลี้ยงต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับท่านรองฯสมเกียรติ ( 09-10-2557 )
ยินดีต้อนรับท่านรองฯสมเกียรติ สถิตย์ จากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิต 2557 ( 26-09-2557 )
งานมุทิตาจิต วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 17-09-2557 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ 16-17 กันยายน 2557...ท่านรองเลขาธิการ สอศ.นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวบรรยายพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

การจัดอบรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนฯ ( 11-09-2557 )
อบรม "การพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ของครูที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน" ให้กับครูภายในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีท่าน ผอ.กอบกิจ พานอ่อง เป็นประธานเปิดการอบรม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีอาเศียรวาท ( 28-08-2557 )
พิธีอาเศียรวาท กิจกรรม อกท.หน่วยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม อกท.หน่วยเชียงใหม่ ( 26-08-2557 )
กิจกรรม อกท.หน่วยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ( 26-08-2557 )
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่กับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ( 22-08-2557 )
การฝึกอบรมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last