การตรวจรับรองรายงานการประเมินตนเอง มาตรการป้องกัน Covid-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563( 29-06-2563 )
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประเมินตนเอง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเตรียมมาตรการป้องกัน Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรี อ่านต่อ...
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563( 28-06-2563 )
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ...
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563( 27-06-2563 )
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ...
ปฐมนิเทศน์ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563( 26-06-2563 )
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการปฐมนิทเทศน์นักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ร อ่านต่อ...
ประชุม Online Meeting กับ Korea Research for Vocational Education & Training (KRIVET)( 17-06-2563 )
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 - 11.30 น. ดร.เจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์กรรมการรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของวิทยาลัยฯ เข อ่านต่อ...