การรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบปกติ( 20-04-2564 )
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบปกติ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 และปฏิบัติตาม อ่านต่อ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE แอพพลิเคชั่น( 20-04-2564 )
วันที่ 27 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบร้านค้าออนไลน์ด้วย LINE แอพพลิเคชั่น แก่นักศึกษาหลักสูตรอาชีวะเกษตรพันธ์ุใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายดิถี อ่านต่อ...
พิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563( 20-04-2564 )
ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ เป็นประธานในพิธี แ อ่านต่อ...
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563( 20-04-2564 )
วันที่ 18 มีนาคม 2564 งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ อาคารหอประชุม โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ อ่านต่อ...
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 อกท.หน่วยเชียงใหม่( 20-04-2564 )
วันที่ 18 มีนาคม 2564 อกท.หน่วยเชียงใหม่ได้จัด การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2563 อกท.หน่วยเชียงใหม่ และปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ประธานกรรมการอำนวยการ อก อ่านต่อ...