ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ( 25-07-2564 )
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยกาารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบแนวทา อ่านต่อ...
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ส( 27-07-2564 )
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตร อ่านต่อ...
ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2564( 18-01-2554 )
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องใน อ่านต่อ...
มอบผักปลอดสารพิษ( 18-01-2554 )
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา มอบผักปลอดสารพิษ ให้ชุมชนบ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตำ อ่านต่อ...
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง( 18-01-2554 )
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ได้จัดทำ "โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" บริเวณด้านหน้าที่พักแฟลตตำรวจ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีผักสวนคร อ่านต่อ...